Các Viện

0001 81. Địa điểm trụ sở chính: Nhà D2 - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024.3869.4083 - Fax: 024.3868.69103. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5fefb5978dbab9abfbab3c9da75e04ad').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5fefb5978dbab9abfbab3c9da75e04ad = 'viengiamdinhykhoa' +
Read more ...

PGS Tuan1. Địa điểm: Tòa nhà T4, T5, T6 Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 024.35765344   Fax: 024.35765346      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakfecd0289262d8baca6f15abe84a05093').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfecd0289262d8baca6f15abe84a05093 = 'nimhvn' +
Read more ...

Hung1. Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak53b66f4e2acb532b7504e1d59b08b8f1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy53b66f4e2acb532b7504e1d59b08b8f1 = 'vtm' +
Read more ...