1. Địa điểm trụ sở chính: Nhà D2 - Bệnh viện Bạch Mai
2. Điện thoại: 024.3869.4083 - Fax: 024.3868.6910
3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Sơ đồ tổ chức
0001 8

5. Ban Lãnh đạo đương nhiệm

       

 

 

2. Phó Viện trưởngTS. Hoàng Minh Thúy
Phụ trách Viện

 
 

VGDYK Chu tich cong doan

BSCKI. Trần Thị Thanh Hương
Chủ tịch Công đoàn

                         

VGDYK Pho chanh van phong

CN. Trịnh Thị Kim Loan
Phó Chánh văn phòng

 

6. Giới thiệu đơn vị

6.1. Lịch sử hình thành:

      Viện Giám định y khoa (GĐYK) được thành lập theo Quyết định số 168/CP ngày 08 tháng 7 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ (nay là chính phủ), là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ y tế theo Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ và được tổ chức lại theo Quyết định số 880/QĐ-BYT ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc tổ chức lại Viện Giám định y khoa trực thuộc Bộ y tế thành Viện Giám định y khoa thuộc Bệnh viện Bạch Mai - Bộ Y tế.

      Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Giám định Y khoa được Bộ trưởng Bộ y tế đã ký ban hành tại Quyết định số 4375/QĐ-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2014 thì ‘Viện Giám định Y khoa là đơn vị sự nghiệp thuộc Bệnh viện Bạch Mai có chức năng khám, giám định y khoa để xác định tình trạng sức khỏe, tỷ lệ phần trăm (%) tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật, bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Viện là cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I”.

6.2. Chức năng:

      Viện có chức năng khám, giám định y khoa để xác định tình trạng sức khỏe, tỷ lệ phần trăm (%) tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật, bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

6.3. Nhiệm vụ:

       Là cơ quan thường trực Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương I, quản lý và sử dụng con dấu của Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I.

 • Tổ chức khám, giám định y khoa cho các đối tượng theo quy định của pháp luật, là đầu mối xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.
 • Giúp Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I tổ chức các phiên họp của Hội đồng và tổ chức các phiên họp Hội đồng Giám định y khoa phúc quyết lần cuối được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế.

       Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị thủ tục, hồ sơ trình Bộ y tế xem xét, bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám định viên.

      Tham mưu đề xuất tham gia xây dựng, chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sức khỏe và giám định y khoa cho Bộ y tế, các Bộ, ngành liên quan.

      Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ giám định y khoa đối với cơ sở khám giám định y khoa trong toàn quốc, nghiên cứu khoa học, xây dựng các quy trình, quy chuẩn khám giám định y khoa. Đào tạo liên tục và đào tạo lại các cán bộ chuyên ngành giám định y khoa.

      Hợp tác quốc tế với các tổ chức trong lĩnh vực giám định y khoa và các lĩnh vực khác có liên quan.

      Thực hiện thống kê báo cáo về công tác giám định y khoa của Viện và ngành giám định y khoa. Lưu trữ hồ sơ giám định y khoa của Viện theo quy định của pháp luật.

      Khám sức khỏe theo quy định hiện hành, tham gia khám, chữa bệnh theo quy định của Bệnh viện Bạch Mai.

      Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế giao và theo quy định của pháp luật.

7. Những thành tích nổi bật của Viện Giám định Y khoa:

7.1. Các khen thưởng đạt được:

Tập thể:

 • Huân chương Lao động hạng Ba.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể có thành tích xuất sắc; Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen và danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

Cá nhân: 

      Nhiều cá nhân trong Viện đã được các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu như: Thầy thuốc ưu tú, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam.

7.2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế và giám định y khoa:

7.2.1. Chủ biên tài liệu hướng dẫn giám định 21 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và Sổ tay giám định y khoa áp dụng cho toàn ngành.

7.2.2. Viện thực hiện các nhiệm vụ khoa học thuộc lĩnh vực y tế nói chung và giám định y khoa nói riêng là cơ sở để Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH và các Bộ, ngành khác ban hành các thông tư liên Bộ, thông tư của Bộ Y tế, quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế như các tiêu chuẩn, quy chuẩn phân loại thương tật, bệnh tật, bệnh nghề nghiệp và sức khỏe; Tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ GĐYK. Gần đây nhất là Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật sau:

 • Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 về việc quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.
 • Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 tháng 08 năm 2015 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.
 • Quyết định số 3459/QĐ-BYT ngày 31 tháng 07 năm 2017 về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn khám giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2016.

7.2.3. Viện tham gia đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thủ tục hồ sơ, quy trình khám giám định … và góp ý, chỉnh sửa các văn bản có liên quan đến giám định y khoa. Gần đây có các văn bản sau:

 • Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện.
 • Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.
 • Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2016 về việc hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.
 • Thông tư  số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.
 • Thông tư số 52/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định Y khoa các cấp.
 • Thông tư số 49/2014/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2014 Quy định danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm GĐYK tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11 thảng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham định câp giấy giám định y khoa.
 • Quyết định số 1003/QĐ-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2019 về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án giám định y khoa.