Hội nghị khoa học lần thứ 31 & kỷ niệm 110 năm thành lập BVBM