Mục tiêu chất lượng

Tieu chi CLBV Tải file đầy đủ tại đây: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2016 So sánh bộ tiêu chí 2015 - 2016: Download Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015: Download Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017: Download Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018: Download