1. Mẫu Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành: Download
 2. Mẫu bảng kê tiền lương, tiền công: Download
 3. Công văn; Mẫu biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ: Download
 4. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng: Download
 5. Bảng giá dịch vụ y tế từ 20/8/2019:  Download
 6. Công văn số 1426/BM-TCKT về việc đối chiếu và xác nhận công nợ đến 31/10/2018 Download 
 7. Công văn số 824/BYT-KH-TC ngày 16/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC: Download
 8. Công văn số 1044/BYT-KH-TC ngày 29/2/2116 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC: Download
 9. Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám chữa bệnh: Download 1,  Download 2
 10. Thông tư 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 cùa Bộ Trưởng Bộ Y tế V/v quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật thủ thuật: Download 1,  Download 2 Download 3
 11. Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc: Download 1,  Download 2
 12. Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 8/3/2016, Quyết định 984/QĐ-BYT ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (đợt 1 và đợt 2): Download 1Download 2,  Download 3
 13. Công văn số 1959/TCT-DNL về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử: Download
 14. Thông tư số 04/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục về tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT: Download
 15. Thông tư số 21/2017/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh: Download