1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

2. Điện thoại: 024.3629.1818

3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Cơ cấu tổ chức:

DT SODT

5. Ban lãnh đạo đương nhiệm

Quynh DT

ThS. Vũ Thị Thu Quỳnh
Phó Ban Kiểm soát bệnh viện
Trưởng phòng

Diep DT

ThS. Dương Hồng Điệp
Chủ tịch Công đoàn

           

Ly DT

ThS. Chu Thị Phương Lý
Phụ trách hành chính

 6. Một số hình ảnh của phòng:

TT DT20

7. Lịch sử hình thành:

       Phòng Đấu thầu được thành lập theo Quyết định số 2567/QĐ-BM ngày 08/10/2020, là đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc Bệnh viện về lĩnh vực đấu thầu và pháp lý về đấu thầu của Bệnh viện.

8. Chức năng, nhiệm vụ:
8.1. Chức năng:
      Phòng Đấu thầu có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản lý và Ban giám đốc Bệnh viện thực hiện công tác quản lý trong lĩnh vực đấu thầu và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu; là đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác đấu thầu của Bệnh viện theo quy định của pháp luật.
8.2. Nhiệm vụ:
8.2.1. Đầu mối tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Bệnh viện:
a) Tham mưu: Triển khai công tác mua sắm, thực hiện các dự toán mua sắm, dự án đầu tư theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
b) Đầu mối tổ chức lập, trình phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
-  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Thực hiện đăng tải thông tin đối với những nội dung bắt buộc theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
c) Đầu mối tổ chức thực hiện lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu; đóng thầu, mở thầu; đánh giá và lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
d) Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu; Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
e) Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc Bệnh viện, bao gồm: Quyết định xử lý tình huống, giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu; hủy thầu theo quy định…;
g) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện về quy trình thực hiện trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
8.2.2. Đầu mối tổ chức thực hiện công tác kiểm tra tính pháp lý các gói thầu theo quy định của pháp luật:
a) Đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất;
b) Đầu mối tổ chức thẩm định báo cáo kết quả đánh giá: hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt;
c) Phối hợp với phòng Tài chính kế toán và các phòng chức năng kiểm tra, rà soát các điều khoản trong hợp đồng ký kết với nhà thầu trúng thầu;
8.2.3. Nhiệm vụ khác:
a) Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn về công tác đấu thầu, tham gia khóa học chuyên sâu về đầu thầu;
b) Đầu mối tham vấn các cơ quan chuyên môn về các hoạt động liên quan đến đấu thầu: Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính…