Các Khoa lâm sàng

a bay1. Địa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai 2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake7f0df4b18405c7cc943b1c147514dc2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye7f0df4b18405c7cc943b1c147514dc2 = 'khoanoitietbvbm' + '@'; addye7f0df4b18405c7cc943b1c147514dc2 = addye7f0df4b18405c7cc943b1c147514dc2 + 'yahoo' + '.'
Xem tiếp...

Nha1. Địa chỉ: Tầng 3 nhà Nhật; Tầng 8 nhà 21 tầng - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: 043. 8686986 (máy lẻ 3333)              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak04aa4fd4fc80db219243c94e29d29c6c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy04aa4fd4fc80db219243c94e29d29c6c = 'khoasanbachmai' +
Xem tiếp...

Nam1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: 04.8686988 - 3133                            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak839ccfa223189f962c7b0ca08e74906f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy839ccfa223189f962c7b0ca08e74906f = 'khoanhibm' +
Xem tiếp...

sep_qa.jpg1. Địa chỉ chính: Tầng4khunhàPvàTầng1khuA,BệnhviệnBạchMai2. Điện thoại: 04. 8686988 -1401 khu nhà P, 6762 khu A           3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka6cf676c045fd0cf0dec2c1d52437eee').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya6cf676c045fd0cf0dec2c1d52437eee = 'pmgmhs' +
Xem tiếp...

hoc1. Địa chỉ: Tầng3,tầng4tòanhàP-BệnhviệnBạchMai 2. Điện thoại: 04.362903453. Cơ cấu tổ chức: 80 cán bộ công chức bao gồm: 1 giáo sư; 2 phó giáo sư; 2 tiến sĩ; 15 thạc sĩ; 1 bác sỹ CKII, 3 bác sĩ CKI; 5 bác sỹ nội trú, 15 cử nhân điều dưỡng, 27 điều dưỡng và 7 hộ lý.4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Trần Hiếu HọcTrưởng khoa - Bí thư chi bộtừ 2013 đến nay               
Xem tiếp...

pgs.ts tuyen1. Địa chỉ: Tầng 5 nhà P - Bệnh viện Bạch mai2. Điện thoại: 04 38686988 số máy lẻ 3531 - 35443. Cơ cấu tổ chức: Cán bộ nhân viên khoa gồm: 44 nhân viên trong đó: 14 bác sĩ (4 bác sĩ biên chế trường ĐHY Hà nội); 27 điều dưỡng; 3 hộ lý. (PGS. TS.BS: 02, TS. BS: 01, BSCK II: 01, BSNT: 08, Ths.Bs: 02, Cử nhân ĐD: 08, điều dưỡng trung học: 19, hộ lý:03).4. Ban lãnh đạo từ
Xem tiếp...

vu truong khanh1. Địa chỉ chính: Tầng5nhàP-BệnhviệnBạchMai 2. Điện thoại: 04.62598285 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak00ed7232522a969d883c1fd8b49a0c99').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy00ed7232522a969d883c1fd8b49a0c99 = 'tieuhoa' + '@'; addy00ed7232522a969d883c1fd8b49a0c99 = addy00ed7232522a969d883c1fd8b49a0c99 +
Xem tiếp...

hung.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: +84 4 329 0484                Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7e70b3f527173ac6044a77a91e086c45').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7e70b3f527173ac6044a77a91e086c45 = 'coxuongkhopbachmai' +
Xem tiếp...

kcc1. Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà A9 bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0438687116 và 0438693731- 6811.     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakeae875e6e10003263d08146ed74e26ec').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyeae875e6e10003263d08146ed74e26ec = 'capcuu' + '@'; addyeae875e6e10003263d08146ed74e26ec =
Xem tiếp...

1_-_truong_khoa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Nhà A9 - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: (043) 8686530 /(043) 8688143    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4a5149b5f3f0039bea4b5237b0ad33d8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4a5149b5f3f0039bea4b5237b0ad33d8 = 'tnt2000' + '@'; addy4a5149b5f3f0039bea4b5237b0ad33d8 = addy4a5149b5f3f0039bea4b5237b0ad33d8 + 'fpt' + '.' +
Xem tiếp...