Các Khoa lâm sàng

a bay1. Địa chỉ: Tầng 6 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai 2. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb1c644ad8b135ef402dc5f59dbb85d71').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb1c644ad8b135ef402dc5f59dbb85d71 = 'khoanoitietbvbm' + '@'; addyb1c644ad8b135ef402dc5f59dbb85d71 = addyb1c644ad8b135ef402dc5f59dbb85d71 + 'yahoo' + '.'
Xem tiếp...

Nha1. Địa chỉ: Tầng 3 nhà Nhật; Tầng 8 nhà 21 tầng - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: 043. 8686986 (máy lẻ 3333)              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka2121d2e3fa056e2e91a4c2b710f6bad').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya2121d2e3fa056e2e91a4c2b710f6bad = 'khoasanbachmai' +
Xem tiếp...

Nam1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P - Bệnh viện Bạch Mai.2. Điện thoại: 04.8686988 - 3133                            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak311669fd671377840555b8a763c79204').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy311669fd671377840555b8a763c79204 = 'khoanhibm' +
Xem tiếp...

sep_qa.jpg1. Địa chỉ chính: Tầng4khunhàPvàTầng1khuA,BệnhviệnBạchMai2. Điện thoại: 04. 8686988 -1401 khu nhà P, 6762 khu A           3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb38839407692d1921a8a9a933dc2851b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb38839407692d1921a8a9a933dc2851b = 'pmgmhs' +
Xem tiếp...

hoc1. Địa chỉ: Tầng3,tầng4tòanhàP-BệnhviệnBạchMai 2. Điện thoại: 04.362903453. Cơ cấu tổ chức: 80 cán bộ công chức bao gồm: 1 giáo sư; 2 phó giáo sư; 2 tiến sĩ; 15 thạc sĩ; 1 bác sỹ CKII, 3 bác sĩ CKI; 5 bác sỹ nội trú, 15 cử nhân điều dưỡng, 27 điều dưỡng và 7 hộ lý.4. Ban lãnh đạo từ 2011 đến nay:PGS. TS. Trần Hiếu HọcTrưởng khoa - Bí thư chi bộtừ 2013 đến nay               
Xem tiếp...

pgs.ts tuyen1. Địa chỉ: Tầng 5 nhà P - Bệnh viện Bạch mai2. Điện thoại: 04 38686988 số máy lẻ 3531 - 35443. Cơ cấu tổ chức: Cán bộ nhân viên khoa gồm: 44 nhân viên trong đó: 14 bác sĩ (4 bác sĩ biên chế trường ĐHY Hà nội); 27 điều dưỡng; 3 hộ lý. (PGS. TS.BS: 02, TS. BS: 01, BSCK II: 01, BSNT: 08, Ths.Bs: 02, Cử nhân ĐD: 08, điều dưỡng trung học: 19, hộ lý:03).4. Ban lãnh đạo từ
Xem tiếp...

vu truong khanh1. Địa chỉ chính: Tầng5nhàP-BệnhviệnBạchMai 2. Điện thoại: 04.62598285 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak172b55b60b384dd1ac4ec150a954bb5f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy172b55b60b384dd1ac4ec150a954bb5f = 'tieuhoa' + '@'; addy172b55b60b384dd1ac4ec150a954bb5f = addy172b55b60b384dd1ac4ec150a954bb5f +
Xem tiếp...

hung.jpg1. Địa chỉ: Tầng 2 Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: +84 4 329 0484                Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb0ef6c6147601f5b23180ea8b015d808').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb0ef6c6147601f5b23180ea8b015d808 = 'coxuongkhopbachmai' +
Xem tiếp...

kcc1. Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà A9 bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: 0438687116 và 0438693731- 6811.     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakaa8c4e2f9989015a24ceec5a3a3350d2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyaa8c4e2f9989015a24ceec5a3a3350d2 = 'capcuu' + '@'; addyaa8c4e2f9989015a24ceec5a3a3350d2 =
Xem tiếp...

1_-_truong_khoa.jpg1. Địa chỉ: Tầng 3 Nhà A9 - Bệnh viện Bạch Mai2. Điện thoại: (043) 8686530 /(043) 8688143    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak963d913c46f4ee1366b319a5db001370').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy963d913c46f4ee1366b319a5db001370 = 'tnt2000' + '@'; addy963d913c46f4ee1366b319a5db001370 = addy963d913c46f4ee1366b319a5db001370 + 'fpt' + '.' +
Xem tiếp...