Công văn hướng dẫn xét tặng danh hiệu "thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 - năm 2020

Mẫu số 1 theo NĐ 91 (Báo cáo HC, BK tập thể)

Mẫu số 2 theo NĐ 91 (Báo cáo HC, BK cá nhân)

Mẫu số 3 theo NĐ 91 (Báo cáo truy tặng HC)

Mẫu số 4 theo NĐ 91 (Báo cáo AHLĐ tập thể)

Mẫu số 5 theo NĐ 91 (Báo cáo AHLĐ cá nhân)

Mẫu số 6 theo NĐ 91 (Báo cáo truy tặng đột xuất)

Mẫu số 7 theo NĐ 91 (Báo cáo theo chuyên đề)

Mẫu số 8 theo NĐ 91 (Báo cáo cho tổ chức nước ngoài)

Mẫu số 9 theo NĐ 91 (Báo cáo cá nhân tổ chức nước ngoài)

Một số mẫu quy định về cấp Chứng chỉ hành nghề và đăng kí KCB ngoài giờ: Click để tải file

Nghị định số 109 về hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề

Công văn triển khai cấp Chứng chỉ hành nghề và đăng kí làm ngoài giờ

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề

Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề (cấp lần đầu)

Đơn xin cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn

Đơn xin cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyê môn

Đơn xin cấp lại CCHN do mất, sai thông tin, cấp lại

Đơn xin thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh

Đơn đăng ký khám chữa bệnh ngoài giờ

Bản nhận xét của người hướng dẫn Bác sĩ

Bản nhận xét của người hướng dẫn Kỹ thuật Y

Bản nhận xét của người hướng dẫn Điều dưỡng

Bản nhận xét của người hướng dẫn Hộ sinh

Giấy xác nhận quá trình thực hành - Bác sĩ

Giấy xác nhận quá trình thực hành - Kỹ thuật Y

Giấy xác nhận quá trình thực hành - Điều dưỡng

Giấy xác nhận quá trình thực hành - Hộ sinh

Sơ yếu lý lịch

Giấy xác nhận quá trình hành nghề Bác sĩ

Giấy xác nhận quá trình hành nghề Kỹ thuật Y

Giấy xác nhận quá trình hành nghề Điều dưỡng

Giấy xác nhận quá trình hành nghề Hộ sinh

Công văn bình xét thi đua và đánh giá viên chức năm 2017

Mẫu 1a - Trưởng đơn vị

Mẫu 1b - Phó trưởng đơn vị

Mẫu 2 - Viên chức

Mẫu 3 - Biên bản họp đánh giá

Mẫu 4 - Phiếu bổ sung lý lịch

Phụ lục thi đua

Công văn Hướng dẫn bình xét thi đua, đánh giá phân loại cán bộ,

bổ sung lý lịch và kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Mẫu 01 - Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua

Mẫu 02 - Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu CSTĐ cấp

        cơ sở

Mẫu 03 - Biên bản họp bình xét các danh hiệu thi đua

Mẫu 04 - Danh sách tổng hợp đánh gia phân loại viên chức

Mẫu 05 - Phiếu đánh giá và phân loại viên chức quản lý

Mẫu 06 - Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

Mẫu 07 - Biên bản về việc đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức

Mẫu 08 - Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức

Mẫu 09 - Bảng kê khai tài sản, thu nhập

Mẫu 10- Biên bản họp công khai kê khai tài sản, thu nhập