1.      Thời gian: không quá 20 phút (trong đó trình bày 10 phút, trả lời câu hỏi 10 phút)

2.      Hình thức trình bày: PowerPoint

3.      Yêu cầu đối với báo cáo:

-         Số lượng: không quá 25 slides

-         Mỗi slide không quá 9 dòng

-         Tránh trình bày bảng hay hình quá phức tạp

-         Kiểu gõ Unicode

-         Cỡ chữ : tên báo cáo cỡ chữ 32, nội dung cỡ chữ 24

4.      Bố cục:           Gồm các phần

-         1 slide trình bày tên đề tài, các tác giả và đơn vị thực hiện nghiên cứu

-         Đặt vấn đề

-         Mục tiêu nghiên cứu

-         Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

-         Kết quả và bàn luận

-         Kết luận

-         Kiến nghị (nếu có)

5.      Yêu cầu đối với báo cáo viên:

-         Gửi bài trước cho Ban Tổ chức Hội nghị để tránh lỗi phông và sắp xếp theo chương trình.

-         Phải tuân thủ thời gian quy định của Hội nghị (cần tập thuyết trình trước để đảm bảo thời gian)

-         Sau khi báo cáo xong sẵn sàng trả lời các câu hỏi của Chủ tịch Đoàn và của các đại biểu. Khi trả lời, cần trả lời thẳng vào câu hỏi để tránh mất thời gian của Hội nghị.