Về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và

phòng lây nhiễm cúm A (H1N1)”

 

 


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét biên bản làm việc của Hội đồng chuyên môn sửa đổi, bổ sung “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1)” ngày 29 tháng 7 năm 2009;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1)".

 

Điều 2. "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1)" áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành và thay thế cho Quyết định số 1440/QĐ-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm lợn A (H1N1) ở người".

 

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các vụ, Cục trưởng các cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng y tế các ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên

 

 Tệp đính kèm:
Huong_dan_chan_doan_dieu_tri_cum_dai_dich_H1N12009.doc