Click chuột vào file cần tải

 1. Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003

 2. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng.

 3. Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.

 4. Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.

 5. Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế.

 6. Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

 7. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP  ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng (có hiệu lực từ ngày 01/10/2017)

 8. Nghị định 109/2016/NĐ-CP  ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 9. Luật Viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012

 10. Luật BHXH số: 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội

 11. Nghị định số 115 hướng dẫn Luật BHXH

 12. Nghị định số 56/2011/NĐ-CP về việc hướng dẫn chi trả phụ cấp ưu đãi nghề

 13. Thông tư 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP

 14. Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH về bồi dưỡng độc hại, nguy hiểm bằng hiện vật

 15. Thông tư số 07/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ độc hại, nguy hiển đối với cán bộ, viên chức.

 16. Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13